Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niekokesz.pl

§1
Postanowienia ogólne oraz definicje:
1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
2. Właścicielem Sklepu jest: Niekokesz.pl  , Przyłęki 66/1 , Trzcianka , NIP: 7792213843, tel. 534649749, adres mail: niekokesz@gmail.com.
3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1) KLIENT:
   *osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
   * osoba prawna;
   * albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (Firma wystawia dokumenty paragon lub Faktura Vat ).
7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
8. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
§2
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
    poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
    mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
    telefonicznie pod numerem telefonu podanym w  Sklepie.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia mailem lub telefonicznie.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
§3
Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę
§4
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. paczkomat in-post lub firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej).
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. Firma zastrzega sobie czas realizacji zamówienia od 24godz. do 10 dni roboczych.
4. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy kurierze w razie jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki musi zgłosić protokół reklamacyjny u kuriera - przewoźnika.
§5
Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji , oraz zastrzega sobie możliwość wydłużenia procesu reklamacyjnego do 60dni roboczych jeśli zajdzie taka potrzeba.
3. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
§6
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:
   - świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
   - dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  -  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  -  świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
   - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
§7
Ochrona prywatności
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Firma PatiSHOP Patrycja Wolniewicz sklep Niekokesz.pl , Przyłęki 66/1 , 64-980 Trzcianka, NIP 7792213843,
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PatiShop Patrycja Wolniewicz Niekokesz.pl  Przyłęki 66/1 , 64-980 Trzcianka tel. 534649749 lub e-mailowo: niekokesz@gmail.com; odnośnie pytań związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ww. podmioty jako przedstawicieli marki polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów;
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych  Patishop Patrycja Wolniewicz  Niekokesz.pl
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe dotyczące przedsiębiorców w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
8. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10.Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
        -  realizacji umowy, realizacji zamówienia.

§8
Postanowienia końcowe
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
6. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2024.06.10.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl